Ballet Photography 2020

Share the NEWS & spread the JOY!

Proiectul “Ballet photography” este singurul proiect din România care își propune promovarea fotografiei de balet și a artiștilor cu lucrări în acest domeniu, și se adresează oricărui fotograf ce are în portofoliu lucrări ce ilustrează frumusețea artei baletului.

Lucrările transmise de artiștii fotografi ce se vor implica în acest proiect vor face obiectul unei expoziții foto deschise publicului, pe care revista Ballet Magazine Romania o va organiza cu ocazia evenimentului de lansare a primului număr în format tipărit al revistei, la finele lunii octombrie 2020.

Autorii celor mai apreciate lucrări de către publicul larg, vor fi invitați să realizeze ședințele foto pentru calendarul „Ballerinas in red 2021”. Lucrările selecționate de juriul de specialitate vor primi premii în valoare totală de circa 1000 de euro.  

Desfășurarea și condițiile de participare la proiectul Ballet photography by Ballet Magazine Romania

Proiectul se adresează oricărui fotograf ce are în portofoliu lucrări fotografice reprezentative pentru arta baletului, și se derulează în perioada 1 mai – 31 iulie 2020.

Fotografiile vor fi transmise pe adresa balletphotography@balletmagazine.ro, având ca Subiect: „Ballet photography – nume/alias fotograf”

Lucrările vor fi salvate cu numele fotografiei și al autorului și vor fi transmise către Ballet Magazine cu această denumire. Mail-ul va include în mod obligatoriu link-ul spre pagina publică unde acestea sunt publicate și pot fi identificate. Atenție! Ballet Magazine va prelua exclusiv lucrările care sunt deja publicate într-un album online aparținând fotografului / studioului fotografic care a transmis lucrarea.

Lucrările, fiecare în parte sau la comun, pot fi însoțite și de o scurtă descriere, cu detaliile considerate relevante de către autor.

În intervalul 1 mai – 31 iulie 2020, fotografiile primite vor fi încărcate pe website-ul Ballet Magazine în ordinea primirii acestora pe pagina website-ului dedicată acestui proiect și, concomitent, într-un album dedicat proiectului pe pagina de Facebook a revistei.

Ele vor fi de asemenea publicate și pe celelalte pagini deținute de revistă pe platformele de social media, atât pe perioada derulării proiectului, cât și ulterior încheierii acestuia.

La încheierea proiectului, respectiv 31 iulie 2020, fotografii ale căror lucrări au înregistrat cel mai mare număr de aprecieri („Like”, „Love”) acordate (exclusiv!) fotografiilor încărcate în albumul dedicat proiectului pe pagina de Facebook și pe contul de Instagram ale revistei Ballet Magazine, vor fi invitaţi la stabilirea condițiilor pentru realizarea ședințelor foto pentru calendarul „Ballerinas in red 2021”.

Ședințele foto sunt prevăzute a se derula în intervalul august – septembrie 2020. Coordonatele exacte  vor fi stabilite ulterior, în funcție de disponibilitatea participanților la proiectul „Ballerinas in red” și de cea a locațiilor necesare realizării ședințelor.

Condiții de participare și validare pentru înscrierea în proiectul Ballet photography

Pentru a fi publicate, lucrările transmise trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • Fotograful / studioul foto participant să fie autorul și/ sau să dețină drepturile asupra fotografiilor trimise
 • Lucrările / fotografiile să se regăsească publicate într-un album online, accesibil publicului, care să aparțină fotografului participant
 • Mail-ul trimis către Ballet Magazine să aibă ca Subject: „Ballet photography – numele fotografului”
 • Lucrările / fotografiile transmise să aibă ca denumire numele fotografiei și al autorului (ex: Balerina in răsărit de soare _ Marian Protopopescu)
 • Mail-ul trimis către Ballet Magazine să cuprindă pentru fiecare lucrare / fotografie transmisă link-ul către pagina web / albumul online (website, Instagram, Flicker, etc) unde aceasta este publicată de autor și poate fi văzută de public
 • Dimensiunile fotografiilor transmise în atașament să fie de minim 2480 x 1654 pixels / 300 dpi
 • Fotografia să fie digitală, alb-negru sau color
 • Fotografiile să fie în format .jpeg 
 • Fotografiile pot fi procesate (levels, contraste, saturație, vibrance, color balance, etc) dar nu se acceptă colajele.

Ballet Magazine își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre coordonatele derulării proiectului, oricând pe perioada acestuia, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul.

Ballet Magazine își rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă condițiile de participare și de a nu onora solicitările venite din partea participanților care încalcă regulile de participare printr-un act de rea-credință care poate fi considerat fraudă, tentativă de fraudă sau abuz.

Ballet Magazine va monitoriza derularea proiectului și, în cazul în care va observa tentative de fraudă sau comportamente care afectează buna și corecta desfășurare a proiectului, va putea exclude definitiv orice participant implicat în astfel de practici.

 

Premii speciale pentru fotografiile speciale

După încheierea perioadei de derulare a proiectului, cele 12 cele mai apreciate fotografii de către public, după numărul de aprecieri („Like” și „Love”) primite (exclusiv!) în albumul dedicat proiectului pe pagina de Facebook a Ballet Magazine și pe contul de Instagram, vor intra în analiza unei comisii de jurizare.

Comisia va selecta dintre ele cele mai reușite trei lucrări din punct de vedere artistic. Pentru acordarea acestor premii speciale, aprecierea juriului va fi făcută exclusiv din punct de vedere artistic.

Fiecare dintre cele 12 lucrări va primi un punctaj de la 1 la 10 din partea membrilor comisiei iar primele trei fotografii, după suma punctelor obținute, vor fi premiate astfel:

Premiul I – 300 EUR

Premiul II – 200 EUR

Premiul III – 100 EUR

Componența juriului care va analiza și acorda premiile speciale va fi anunțată înainte de încheierea proiectului pe website-ul Ballet Magazine.

Câștigătorii vor fi anunțați prin publicarea deciziei comisiei de jurizare, pe website-ul Ballet Magazine, până cel târziu la finele lunii august 2020.

Juriul va putea acorda premii suplimentare în valoare de 400 EUR, sub forma unuia sau mai multor “Premii Speciale”

 

Condiții legale și fiscale pentru participarea la proiectul Ballet photography

Prin publicarea online pe website-ul propriu și/sau în albumul/albumele proprii de pe paginile de social media și prin transmiterea link-urilor către lucrările ce se doresc a fi preluate de către Ballet Magazine în acest proiect, fotograful/studioul participant își asumă deținerea drepturilor de utilizare și publicare asupra fotografiilor înscrise în proiect.

Acolo unde subiecții fotografiilor transmise sunt minori, participantul (respectiv fotograful și/sau studioul care a transmis fotografia) trebuie să aibă acordul părinților sau tutorelui pentru ca fotografiile să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar.

Prin înscrierea în acest proiect, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile încrise spre participare la proiectul Ballet photography să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar de către Ballet Magazine, inclusiv pe paginile sale de social media.

Autorul își asumă integral și exclusiv obligația de a avea un contract de colaborare cu modelul fotografiat, care să permită autorului oferirea fotografiilor spre publicare către terțe persoane (fizice sau juridice). Ballet Magazine va publica fotografiile transmise, responsabilitatea juridică pentru oricare dintre elementele menționate mai sus revenind în exclusivitate fotografului.

Ballet Magazine nu este responsabil de plata taxelor/impozitelor/contribuțiilor privind asigurările sociale sau a altor obligații fiscale și financiare legate de premiile oferite. Excepție face impozitul cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice conform legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

The “Ballet photography” project is the only project in Romania that aims to promote ballet photography and artists with works in this field, and is addressed to any photographer who has in his portfolio works that illustrate the beauty of ballet art.

The works submitted by the photographers who will be involved in this project will be the subject of a photo exhibition open to the public, which Ballet Magazine Romania will organize on the occasion of the launch of the first issue in print of the magazine, at the end of October 2020.

The authors of the most appreciated works by the general public will be invited to make the photo sessions for the “Ballerinas in red 2021” calendar. The works selected by the specialized jury will receive prizes totalling about 1000 euros.

Development and conditions for participation in the Ballet photography by Ballet Magazine Romania project

The project is addressed to any photographer who has in his portfolio representative photographic works for the art of ballet, and takes place between May 1 and July 31, 2020.

The photos will be sent to balletphotography@balletmagazine.ro, having as Subject: “Ballet photography – name / alias photographer”

The works will be saved with the name of the photo and the author and will be sent to Ballet Magazine with this name. The mail will necessarily include the link to the public page where they are published and can be identified. Careful! Ballet Magazine will take over exclusively the works that are already published in an online album belonging to the photographer / photo studio that submitted the work.

The works, each individually or jointly, may be accompanied by a brief description, with details considered relevant by the author.

Between May 1 and July 31, 2020, the received photos will be uploaded on the Ballet Magazine website in the order of their receipt on the website page dedicated to this project and, at the same time, in an album dedicated to the project on the magazine’s Facebook page.

They will also be published on the other pages of the magazine on social media platforms, both during the project and after its completion.

At the end of the project, respectively July 31, 2020, photos whose works recorded the highest number of appreciations (“Like”, “Love”) given (exclusively!) To the photos uploaded in the album dedicated to the project on the Facebook page and Instagram account of Ballet Magazine, will be invited to establish the conditions for conducting photo shoots for the calendar “Ballerinas in red 2021”.

The photo sessions are scheduled to take place between August and September 2020. The exact coordinates will be established later, depending on the availability of participants in the project “Ballerinas in red” and the locations necessary for the meetings.

Conditions for participation and validation for enrolment in the Ballet photography project

In order to be published, the submitted papers must meet the following requirements:

 • The participating photographer / photo studio must be the author and / or own the rights to the submitted photos-
 • The works / photos should be published in an online album, accessible to the public, belonging to the participating photographer
 • Mail sent to Ballet Magazine to have as Subject: “Ballet photography – the name of the photographer”
 • The works / photographs submitted should have as name the name of the photograph and the author (ex: Ballerina in sunrise _ Marian Protopopescu)
 • The mail sent to Ballet Magazine have to include for each work / photo sent the link to the web page / online album (website, Instagram, Flicker, etc.) where it is published by the author and can be seen by the public
 • The dimensions of the photos sent in the attachment must be at least 2480 x 1654 pixels / 300 dpi
 • The photo should be digital, black and white or color
 • Photos should be in .jpeg format
 • Photos can be processed (levels, contrasts, saturation, vibrance, color balance, etc.) but collages are not accepted.

Ballet Magazine reserves the right to change any of the coordinates of the project, at any time during it, for good reasons, but not before announcing the public.

Ballet Magazine reserves the right not to publish images that do not comply with the conditions of participation and not to honor requests from participants who violate the rules of participation by an act of bad faith that can be considered fraud, attempted fraud or abuse.

Ballet Magazine will monitor the progress of the project and, if it notices fraud attempts or behaviors that affect the smooth and correct conduct of the project, it will be able to permanently exclude any participant involved in such practices.

  

Special prizes for special photos 

After the end of the project, the 12 most appreciated photos by the public, according to the number of appreciations (“Like” and “Love”) received (exclusively!) In the album dedicated to the project on the Facebook page of Ballet Magazine and on the account of Instagram, will enter the analysis of a jury.

The Commission will select from them the three most artistically successful works. For the awarding of these special prizes, the jury’s appreciation will be made exclusively from an artistic point of view.

Each of the 12 works will receive a score from 1 to 10 from the members of the commission and the first three photos, according to the sum of the points obtained, will be awarded as follows:

First prize – EUR 300

Second prize – EUR 200

Third prize – EUR 100

The composition of the jury that will analyse and award the special prizes will be announced before the end of the project on the Ballet Magazine website.

The winners will be announced by publishing the jury’s decision on the Ballet Magazine website by the end of August 2020 at the latest.

The jury will be able to award additional prizes worth EUR 400, in the form of one or more “Special Prizes”.

 

Legal and fiscal conditions for participating in the Ballet photography project

By publishing online on its own website and / or in its own album (s) on social media pages and by sending links to the works to be taken over by Ballet Magazine in this project, the participating photographer / studio assumes holding the rights of use and publication on the photographs included in the project.

Where the subjects of the submitted photos are minors, the participant (respectively the photographer and / or the studio that submitted the photo) must have the consent of the parents or guardian in order for the photos to be made public and used for advertising purposes.

By signing up for this project, participants expressly agree that the photos submitted for participation in the Ballet photography project may be made public and used for advertising purposes by Ballet Magazine, including on its social media pages.

The author fully and exclusively assumes the obligation to have a collaboration contract with the photographed model, which allows the author to offer the photographs for publication to third parties (natural or legal). Ballet Magazine will publish the submitted photos, the legal responsibility for any of the elements mentioned above resting exclusively with the photographer.

Ballet Magazine is not responsible for the payment of taxes / duties / contributions regarding social insurance or other fiscal and financial obligations related to the prizes offered. The exception is the withholding tax, applicable to incomes obtained by individuals according to law no. 227/2015 on the Fiscal Code, with subsequent amendments and completions.

"Ballerina silhouette", Model: Sorana Elena Manascurta Foto: Daniel Manascurta
"Ballerina wall posing", Model: Sorana Elena Manascurta Foto: Daniel Manascurta
"Ballerina balance", Model: Sorana Elena Manascurta Foto: Daniel Manascurta
"Ballerina on Elisabeta Bridge", Model: Sorana Elena Manascurta Foto: Daniel Manascurta
Model: Miriam Răducanu Papa Foto: Mircea Albutiu
Model: Irina Petrescu Foto: Leczki Józsi
Model: Irina Petrescu Foto: Leczki Józsi
Model: Ana Cristina Durbaca Foto: Daniela Durbaca
Model: Ana Cristina Durbaca Foto: Daniela Durbaca
"Ballerina cloud", Model Sofia Vranescu Foto: Tania Maximciuc
"Infinite Love", Model: Sofia Vranescu Foto: Tania Maximciuc
"Suport", Modele: Mona Moldovan & Anda Ruscior Foto: Tania Maximciuc
"Prepairing", Modele: Mona Moldovan & Anda Ruscior Foto: Tania Maximciuc
Ballerina Light
"Ballerina Light", Model: Maria Lorena Sitariu, Foto: Liviu Călin
"On the rise to success", Mode: Maria Lorena Sitariu, Foto: Liviu Călin
"Ballerina in nature", Model: Maria Lorena Sitariu, Foto: Liviu Călin
"Meditation", Model: Maria Lorena Sitariu, Foto: Liviu Călin
"Umbra unui vis de balerină", Model: Dara Alexa, Foto: Nata Bodiu
"Emoții de balerină", Model: Dara Alexa, Foto: Nata Bodiu
"A fi sau a nu fi" Foto: Adriana Ceaușescu
"A fi sau a nu fi" Foto: Adriana Ceaușescu
"A fi sau a nu fi" Foto: Adriana Ceaușescu
"Giselle" Model: Diana Kosyreva Foto: Georgy Migunov
"Spirit" Model: Ekaterina Bortyakova Foto: Georgy Migunov
"Russian doll" Model: Alexandra Imanalieva Foto: Georgy Migunov
"Creativity takes courage" Foto: Anca Precub
Foto: Anca Precub
Model: Iarina Goga Foto: Ioana Barbat
Foto: Patricia Marina Tomas
Model: Iarina Goga,Foto: Ioana Barbat
Model: Iarina Goga Foto: Ioana Barbat
"Umbre" Foto: Marian Plaino
"Păunul" Foto: Marian Plaino
"Odihnă" Foto: Marian Plaino
"Balerină în afara scenei", Foto: Alice Albu, Balerină: Alicia Astefanei
"Balerină în orașul lui Caragiale", Foto: Alice Albu, Balerină: Alicia Astefanei
"Fluture", Foto: Alice Albu, Balerină: Alicia Astefanei
"Toamna en pointe 1", Foto: Delia Stirbu, Balerină: Sofia Sitaru-Onofrei
"Toamna en pointe 2", Foto: Delia Stirbu, Balerină: Sofia Sitaru-Onofrei
"Toamna en pointe 3", Foto: Delia Stirbu, Balerina: Sofia Sitaru-Onofrei
Foto: Ovidiu Matiu
Foto: Ovidiu Matiu
Foto: Ovidiu Matiu
"Trapped - The Body Says What Words Cannot" Foto: Andrei Mihai Cristian Balerină: Carmen Iliescu
Foto: Daria Chenikova
Foto: Daria Chenikova
Foto: Daria Chenikova
Foto: Juan Pablo Zapata
Foto: Juan Pablo Zapata
Foto: Juan Pablo Zapata

Share the NEWS & spread the JOY!

Această pagină, în contextul prestării de servicii, foloseşte cookie-uri. Continuând să vizitezi site-ul, ești de acord cu folosirea lor. Pentru mai multe informaţii, inclusiv informaţii despre eliminarea acestora, apasa pe Politica de confidentialitate. Sunt de Acord Politica de confidentialitate