AFCN scoate la concurs 50 posturi Evaluator Proiecte Culturale, în vederea gestionării și implementării PNRR

Cele 50 posturi contractuale sunt înafara organigramei Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), sunt cu normă parțială, iar contractele se vor încheia pe o perioadă de doar trei luni. Concursul se va desfășura în perioada 29 noiembrie – 29 decembrie 2022, la sediul AFCN din Bucureşti, și va avea două etape: selecţia dosarelor de înscriere în data de 13.12.2022 și interviul, în perioada 19 - 22.12.2022, numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă

by Cherciu Lavinia
Share the NEWS & spread the JOY!

În temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 3481/10.11.2022, pentru aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului ce urmează a fi încadrat pe posturi în afara organigramei, pentru a desfășura activități în cadrul AFCN în scopul implementării investiției I5, componenta 11, pilonul IV, din PNRR, Administrația Fondului Cultural Național organizează în perioada 29 noiembrie – 29 decembrie 2022, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Barbu Delavrancea nr. 57, concurs pentru ocuparea  unui număr de 50 de  posturi  contractuale, în afara organigramei pentru implementarea Investiției I5, Componenta 11 , pilonul IV, din PNRR.

Citește și 

Dansatorii, balerinii, acrobații şi soliştii de balet se vor putea pensiona mai devreme

Cum alegem o școală de balet? Lista școlilor de profil, private și publice, din România

 

Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţiile generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • experiența profesională de cel puţin 3 ani în managementul proiectelor culturale și/sau, de cel puţin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție;
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental al ştiinţelor umaniste și arte;
 • abilităţi de comunicare;
 • cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell), Adobe PDF reader, Internet Explorer.

Citește și 

AFCN invită operatorii culturali la dialog în vederea pregătirii sesiunii de finanțare ce se va lansa la 1 septembrie

Interviu Ballet Magazine: Irina Cios director al AFCN, principalul finanțator public al proiectelor independente

 

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului AFCN;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor conform condiţiilor specifice ale postului;
 • adeverințe care atestă experiența profesională de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor culturale și/sau, de cel puţin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție, eliberată de o instituție publică finanțatoare, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează (candidatul al cărui dosar este declarat admis are obligația de a prezenta cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfășurării interviului);
 • curriculum vitae în format Europass;
 • adeverință medicală în original, care să ateste stare de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința va cuprinde, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Adeverința poate fi transmisă în copie la depunerea dosarului cu condiția transmiterii originalului cel mai târziu până la data desfășurării interviului;
 • alte documente relevante privind domeniul de expertiză solicitat, după caz.

 

Concursul se va desfăşura în două etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.12.2022;

– interviul va avea loc în perioada  19 – 22.12.2022, începând cu ora 11.00. La interviu se vor prezenta numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

ATENȚIE!!!  Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09.12.2022 ora 12.00, la sediul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), Bucuresti, Sector 1, Str. Barbu Delavrancea, nr. 57. Concursul va avea loc la sediul Administrației Fondului Cultural Național. Informaţii suplimentare de luni până vineri, între 15:00 – 18:00, persoana de contact: Rodica Dumitru-Ilinca, tel 0727451006.

 

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU CONCURS

Tematică:

Criterii de evaluare a proiectului conform cerințelor din ghidul solicitantului și grila de evaluare;

Obiective generale și specifice și prioritățile Investiției I5, conform ghidurilor solicitantului I5-1 și 2

Bibliografie:

– GHIDUL SOLICITANTULUI aferent apelului de finanțare nerambursabilă Investiția I5 – 1: www.afcn-pnrr.ro/ghidul-solicitantului-apel-i.html și Investiția I5 – 2: www.afcn-pnrr.ro/ghidul-solicitantului-apel-ii.html, Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural.

– GHIDUL EVALUATORULUI – proiecte culturale AFCN www.afcn-proiecte.ro/media/Ghid evaluare ed 2 final-1.pdf .

– Ordinul nr. 2231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor – actualizat.

– Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale – actualizată .

– O.U.G. nr.  155 / 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;

– O.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri;

– HG.nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

– Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Actele normative de la nivel naţional pot fi accesate pe portalul legislativ al Ministerului Justiţiei (legislatie.just.ro). Actele normative care gestionează funcționarea AFCN pot fi găsite si la http://www.afcn.ro/legislatie/legislatie-nationala.html

CALENDARUL CONCURSULUI

29.11.2022 – publicare anunț

09.12.2022, ora 12.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

13.12.2022 – selecţia dosarelor de concurs;

14.12.2022 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

15.12.2022, ora 12.00 – termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

16.12.2022 – soluţionarea contestaţiilor și afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor;

19-22.12.2022, începând cu ora 11.00 – susţinerea interviului;

23.12.2022 – afişarea rezultatelor interviului;

27.12.2022, ora 12.00 – termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;

28.12.2022 – soluţionarea contestaţiilor și afişarea rezultatelor acestora;

29.12.2022 – afişarea rezultatelor finale.

4-6.01.2023 – încheierea contractelor individuale de muncă


Share the NEWS & spread the JOY!

Related Posts

Această pagină, în contextul prestării de servicii, foloseşte cookie-uri. Continuând să vizitezi site-ul, ești de acord cu folosirea lor. Pentru mai multe informaţii, inclusiv informaţii despre eliminarea acestora, apasa pe Politica de confidentialitate. Sunt de Acord Politica de confidentialitate